دانلود تحقیق روشهاي رنگ روغن و جلا

دانلود تحقیق روشهاي رنگ روغن و جلا

دانلود تحقیق روشهاي رنگ روغن و جلا

 

تعداد صفحات : 99 صفحه        -       

قالب بندی :  word        

 

 

 

فهرست

7ـ مقدمه     8ـ خطرات شيميائي كار با چوب ( موردي كه شما نمي دانيد مي تواند باعث آزار شما شود )

14ـ ارزيابي رنگ چوب (روشهائي در اندازه گيري طول مدت)

17ـ حفاظت چوب از رطوبت ( آزمايشات آزمايشگاهي كه نشان مي دهد كه چه نوع روغن هائي كار مي كنند و چه نوعهائي كار نمي كنند )

20ـ لكه هاي چوب ( يافتن روشهائي در اضافه كردن رنگ )

22ـ رنگ هاي آنالين ( رنگ كاري چوب با مواد شيميائي جديد )

23ـ بازكردن رنگ قرمز روشن

24ـ روش قديمي رنگ چوب ( اجراي دوبارة رنگ هاي قديمي)

28ـ پركردن رنگ ها ( ساخت چوب به راحتي ساخت شيشه)

32ـ رنگ و روغن ( قسمت روي قوطي نشانة آن راتوضيح مي دهد )

36ـ جلاي بي ثبات ( يك روغن مورد اعتماد براي مغازه هاي كوچك)

40ـ جلاهاي آبي ( مقايسة آنها با علاقه هاي قديمي )

46ـ جلاي روغن و رنگ

47ـ جلا دادن با روغن ( محصولات جديد براي يك عمل قديمي)

50ـ مالش روغن ( روغن ها ، صابون و سايش هاي عالي )

53ـ به كاربري واكس( زدودن سؤالات ناجواب در باب رنگ هاي قديمي)

56ـ جلاي فرانسوي ( به كار بردن جلاي پاياني)

60ـ جلاي         (ثبات محافظه كاري در موارد شكسته شده )

63ـ لكه هاي ژن( توليد رنگ با مشكل كمتر)

65ـ روشهاي پيشرفته

66ـ جلاي اپك ( رنگين كماني از رنگها از اسپري شما)

70ـ جلاهاي كاتاليزوري (توليد يك جلاي در به كار بردن بر روي انگشتان )

72ـ جلاي ژاپني (urusbi و جلاي عمومي)

76ـ جلاي آبي

77ـ ثابت كردن عقيده

78ـ سايه انداختن ، لعاب انداختن و جور كردن رنگ (سه روش در استفاده ازرنگ براي جلا بخشي )

80ـ احيا كردن دورة فلزآلات ( اشاراتي در ذخيرة آن در ديد سازنده )

82ـ سيستم هاي فشردة هوا ( كشيدن فشار و استفادة از فشارنده هوا)

88ـ پيشرفت يك اسپري

89ـ جلا بخشنده هاي اسپري (هدايت جلا بخش ها )

96ـ پاك كردن هوا ( يك روش در تهوية مغازة كوچك)

98ـ هوموي كردن چوب( تغيير عقيده با استفاده از لعاب و نقاشي)

102ـ درخت آبنوس ( چطور مشروب به رنگ ها اجازة دخول مي دهند )

105ـ الگو برداري از Boston Rocker (رنگ با فلزات قدرتي)

110ـ جلاهاي چوب هاي توده اي ( باد دادن چوب در يك يا دو ساعت)

112ـ توليد يك جلاي چسبي ( عقيدة قديمي در چوب جديد )

114ـ توليد يك ركورد در جلا ( ساخت منفذهاي چوب براي رنگ و قياس )

116ـ جلاهاي ريز ( رنگ هاي آشكار كه جعبة اصلي را روشن مي سازند )

120ـ نقاشي مبلمان ( حفاظت از شيرابه با يك اسپري )

123ـ حجاري نقاشي شده ( رنگ بدست آمده از تخم كتان و رنگ هاي روغني )

126ـ فهرست

مقدمه:

كمي بعد از اينكه تشخيص دادم كه كنترل كامل بر كار چوب به قدر يك زندگي كامل است ، دريافتم كه زندگي ديگري مورد نياز مي باشد كه آن يادگيري جلا بخشي مي باشد . جلاي چوب اتحاد و هماهنگي شيميائي علم ، صنعت و هنر است و اغلب منبع سر در گمي براي سازندگان معمولي چوب مي باشد .

اگر حقيقت گفته شود بيشتر ما بابت جلابخشي كه زمان آن بر سر نگران نخواهيم بود و پس ما دقت كافي داريم تا در باب سوالاتي مانند اينكه چه نوع جلائي استفاده كنيم ، روش به كار بردن آن ، اثرات آن بر روي پروژه كه ساعتها در ساخت آن به طول مي انجامد نگران باشيم . متأسفانه ،پاسخهاي آساني به اينگونه سؤالات وجود ندرد . هر نوع جلا منافع و معايب خود را دارد و در انتخاب صحيح يك مورد براي پروژة داده شده شما نياز به تجربة شخصي نياز داريد كه بر روي آموزش سازندگي بيشتر كار كرده باشد تا مطالعه .

40 مقاله در اين كتاب ، از موارد قبلي مجلةFine Woodworking توسط مردمي كه جلا بخشي را مي دانند نوشته شده است . آنها در مورد وسايل مورد نياز و روشها در بكار بردن جلا آگاهي دارند . نيروهاي متناسب و ضعيف بودن تركيباتمختلف شامل خطرات آنها مي باشد . چگونگي آمادگي چوب براي جلا دادن ، چگونگي كنترل رنگ ها و لكه ها در رسيدن به اثرات مخصوص و چگونگي مالش روغن بر جلا موارد مهم در پروژة شما مي باشند .

ممكن است براي شما و من وقف كردن زندگيمان بر روي مهارت يافتن هنر جلا بخشي خيلي دير باشد اما آنقدري دير نيست تا از كساني كه دريافته اند ياد بگيريم .

ناشرJim Boeser

سريBest of fine woodworking 46 مورد از 80 مورد جملات چوب را مورد بررسي قرار داد و كه بطور اصلي بين اواسط سال 1984 و اواخر 1989 منتشر شد .( روشهاي روغن و جلا بخشي شامل 5 مقاله از موارد بعدي مي باشد . هيچ گونه كپي برداري بين اين كتابها و مورد رايج سري هاي Fine woodworking نمي باشد . زير نويس هر مقاله كه زمان اولين انتشار ، دسترسي به محصول و آدرسهاي تهيه كنندگان و مجلات را نشان مي دهند . ممكن است از اين به بعد تغيير يابند .

تمام كاركنان چوب اغلب تحت سطوح زهري مواد شيميائي مختلف قرار مي گيرند . گاهي اين مورد اتفاق مي افتد، زيرا كاركنان نوشته هاي هشدار دهنده را در نظر نمي گيرند اما اين مورد مكرراً اتفاق مي افتد زيرا آنها درحالي كه اطلاعات كافي در مورد توليدات شيميائي ندارند ، سعي در از بين بردن خطرات و يافتن پيشگيري هاي مناسب دارند . مواد شيميائي زهرآلود و سمي در موارد متعدد تهيه كنندگان چوب كه شامل چسبها ، نقاشيها و جلا دهنده ها مي باشد يافت شده است . با نشان دادن يك خلاصه از موارد اصلي مسموميت شيميائي ، من اميدوارم تا بتوانم يك مورد مهم را در مورد كاركنان چوب بدست آورم .حفاظت از خويشتن بهتر از جلوگيري از بيماري يا زخم مي باشد و به سرعت مهمتر از درمان بعد از رخ دادن واقعه مي باشد .

جدول در شكل 1 در صفحات 11ـ10 به شما در تشخيص محصولات كه شامل مواد شيميائي مخصوص مي باشند ، تشخيص خطرات مرتبط با زهرهاي معمولي و انتخاب موارد ايمني كمك مي كند . بحث آيندة خطرات شيميائي و اينكه چگونه مواد سمي در بدن جذب مي شوند به شما در دانستن اطلاعات حاضر در جدول كمك خواهد كرد .