دانلود تحقیق عصاره اشباع وساير عصاره هاي آبي خاك

دانلود تحقیق عصاره اشباع وساير عصاره هاي آبي خاك

دانلود تحقیق عصاره اشباع وساير عصاره هاي آبي خاك

 

تعداد صفحات : 69 صفحه        -       

قالب بندی :  word          

 

 

 

 

عصاره اشباع وساير عصاره هاي آبي خاك:

 

آگاهي از تركيب املاح محلول خاك در شرايط رطوبت مزرعه [ Field capacity]  دربعضي از بررسي هاي مسائل خاك وآب بسيار ايده آل ومفيد است، اما تهيه عصاره در چنين شرايطي در بررسي هاي روشن امكان پذير نمي باشد. لذا بررسي روي املاح محلول خاك بايد شرايطي باشد كه اب بيشتري به خاك اضافه شود، باتوج به اين كه مقادير مختلف انواع املاح مطلق ونسبي استخراج شده مستقيما تحت تاثير نسبت خاك به آب مي باشد لذا اين نسبت بايد استاندارد باشد تا نتايج در سطح بين المللي قابل تفسير ومقايسه باشد.آزمايشگاه شوري خاك آمريكا عصاره اشباح خاك رابراي بررسي روي املاح محلول خاك توصيه مي نمايد. زيرا نزديكترين حالت استاندارد رطوبت در محيط ريشه مي باشد به همين دلايل تحمل گياه به شوري معمولا باتوجه به هدايت الكتريكي يا مجموع محلول در عصاره اشباح ارزيابي مي گردد. ساير عصاره هاي آبي خاك مثل 1:5 و1:1 وغيره كه تهيه آن آسان تر از حالت اشباح مي باشد از شرايط ريشه نبات دوراست وخط هايي ناشي از پراكش يا ديسيرسپون وهيدروليز وتبادل كاتيون هاي تبادلي وحل شدن كاني ها در چنين شرايطي بيشتر از حالت اشباح مي باشد.

 

تهيه عصاره اشباع خاك:

 

مواد شيميايي مورد نياز:

 

محلول هگزا متافسفات سديم [ Napo3] از درصد-مقدار 1/0 گرم از هگزا متافسفات سديم راتوزين دره سن ژوژه صدميلي تيتر حل سپس به حجم برسانيد.

 

روش كار:حدود 200 تا400 گرم خاك كوبيده واز الك دوميلي متري رد شده رادر ليوان پلاستيكي گل اشباع بريزيد. اول به هم زدن آنقدر آب مقطر اضافه نمائيد تانزديك به حالت اشباع برسد در ليوان ها را گذاشته مدتي به حال خود بگذاريد تاخاك كاملا آب را جذب نمايد سپس گل را به هم زده واشباح نمائيد. حالت اشباع حالتي است كه سطح گل براق ووقتي شياري در گل ايجاد نمائيد با ضرب زدن به ليوان محتوي گل، شيار به هم مي پيوندد ومحو مي شود، وقتي ليوان محتوي گل رااز بالاي كج نمائيد به ارامي گل سرازير مي شود، { همچنين گل از روي اسپاتول ياكاردك گل اشباع به آرامي سرمي خورد}. خاك اشباع رابه مدت يك شبانه روز يا حداقل به مدت 4ساعت به حال خودبگذاريد بماند بعداز سپري شدن مدت زمان لازم گل را مجددا به هم زده واشباع نمائيد تابه حالت قبف ريچاروسن كه روي يابه عصاره گيري قرار دارد كاغذ صافي شماره دوپانزده سانتي متر واتمن بگذاريد واز زير قيف ، شيشه عصاره گيري 50تا100 ميلي ليتر قرار دهيد، پايه عصاره گيري به پمپ خلاء وصل است ، گل راروي قيف بوخنر خالي نمائيد وبا كاردك سطح را طوري صاف كنيد كه منفذي درآن مشاهده نگردد وسپس پمپ خلائ را روشن نمائيد عصاره خاك درداخل شيشه عصاره گيري جمع مي گردد اگر عصاره كدر بود مجددا عصاره را صاف نمائيد به ازاء هر25 ميلي ليتر از عصاره يك قطره هگزا متافسفات از درصد اضافه نمائيد.

 

عصاره خاك در نسبت هاي مختلف خاك به آب:مقدار معين خاك را توزين در ظرف شيشه اي يا پلاستيكي بريزيد مقدار آب لازم را{ با توجه به نسبت خاك به آب}اضافه در آن را بسته سپس به مدت يك ساعت با شيكر مكانيكي به هم بزنيد. اگر شيكر در اختيار نباشد در مدت نيم ساعت چهار بار هر بار به مدت يك دقيقه بادست به شدت تكان دهيد سپس صاف نمائيد. اگر عصاره كدر بود مجددا صاف گردد به ازاء هر 25ميلي ليتر از عصاره يك قطره هگزا متافسفات سديم ازدرصد اضافه شود.